Administratorem danych osobowych jest:
ARGUS Małgorzata Borowska
ul. Górnicza 8, Kolonia Borek
42-262 Poczesna

W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), proszę o zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez biuro ARGUS Małgorzata Borowska.

Twoje dane są u nas bezpieczne.
Administrator dba o interesy zainteresowanych osób, w szczególności zapewnia, że powierzone mu dane osobowe:

  • są przetwarzane zgodnie z ustawą;
  • są gromadzone do określonych zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu, które nie jest związane z tymi celami;
  • są merytorycznie poprawne i stosowne ze względu na cele, dla których są one przetwarzane;
  • są przechowywane w formie zgodnie z ustawą.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 listopada 1994 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego dane osobowe przetwarzane w biurze tłumacza przysięgłego Małgorzaty Borowskiej (ARGUS Małgorzata Borowska), a uzyskane w związku z wykonywaniem usługi tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, objęte są tajemnicą zawodową. Tłumacza nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się wykonując usługę tłumaczenia.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego: podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata.
Podanie nr dowodu osobistego, adresu e-mail czy nr telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojej identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia / zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Twoich, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci dokumentów/tłumaczeń) przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie tłumaczeń przysięgłych (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu wykonania poświadczonego odpisu tłumaczenia na życzenie klienta.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (szablonów tłumaczeń). Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
W przypadku, gdy życzysz sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Ciebie taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Masz prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Ciebie danych,
  • dostarczenia Ci kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesiesz sprzeciw, o którym mowa niżej.
Masz prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony cel administratora.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.